Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Annet Weelink Design is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64896714 en is gevestigd te Amsterdam.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Annet Weelink Design zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Annet Weelink Design behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Levering en retouren

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 2 tot 4 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Annet Weelink Design het in artikel 2.6 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Annet Weelink Design te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Annet Weelink Design, terug te sturen naar een door Annet Weelink Design vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Annet Weelink Design ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Annet Weelink Design deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Annet Weelink Design het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Komt het totale orderbedrag, na verwerking van retourzending, onder de €75 vervalt het recht op gratis verzending. In dit geval zal Annet Weelink Design de verzendkosten in mindering brengen op het te crediteren bedrag.
2.8. Annet Weelink Design behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Annet Weelink Design of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Annet Weelink Design schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Annet Weelink Design de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Annet Weelink Design heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 

Artikel 3 Betalen en verzenden

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal, PayPal, Creditcard of bankoverschrijving.
3.5 Voor verzending binnen Nederland brengt Annet Weelink Design €6,95 verzendkosten in rekening. Bij een orderbedrag boven de € 75,- komen de verzendkosten te vervallen. 
3.6 Voor bestellingen die als zogenoemde briefpost kunnen worden verstuurd worden aangepaste verzendkosten berekend.
3.7 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 2 werkdagen verzonden. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de website worden vermeld.
3.8 Alle bestellingen worden verzonden via PostNL of DHL, bij pakketpost ontvangt men een track & trace code.
3.9 Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Artikel 4 Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Annet Weelink Design, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Annet Weelink Design. Annet Weelink Design houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 Annet Weelink Design respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Annet Weelink Design maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Annet Weelink Design. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Annet Weelink Design. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Annet Weelink Design over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Annet Weelink Design. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 5 Garanties

5.1 Annet Weelink Design staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
5.2 De garantietermijn van Annet Weelink Design komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
 

Artikel 6 Offertes

6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Annet Weelink Design zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Annet Weelink Design slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 7 Overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen Annet Weelink Design en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Annet Weelink Design op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Annet Weelink Design behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Annet Weelink Design gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 Overmacht

9.1. Annet Weelink Design is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Annet Weelink Design. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3. Annet Weelink Design behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Annet Weelink Design gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 10 Communicatie

10.1 Annet Weelink Design is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Annet Weelink Design, dan wel tussen Annet Weelink Design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Annet Weelink Design.

Artikel 11 Klachten

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Annet Weelink Design serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Annet Weelink Design  (brief of e-mail).
11.3. Annet Weelink Design zal binnen zeven werkdagen de klacht proberen op te lossen. Annet Weelink Design zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Annet Weelink Design geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2. Annet Weelink Design garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Annet Weelink Design geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Artikel 13 Diversen

13.1 Indien de klant aan Annet Weelink Design opgave doet van een adres is Annet Weelink Design gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Annet Weelink Design een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2. Annet Weelink Design is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Annet Weelink Design is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Annet Weelink Design en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

© 2017 - 2020 Annet Weelink Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel