Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Annet Weelink Design B.V.  

Artikel 1 Algemeen  

1.1 Annet Weelink Design B.V. is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer  80430856 en is gevestigd te Amsterdam.  

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Annet Weelink Design  B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.  

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en  betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Annet Weelink Design B.V. behoudt zich het recht  voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te  wijzigen.  

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden  afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de  overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.  

Artikel 2 Levering en retouren  

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen Nederland binnen 2 tot 8 werkdagen. Tenzij op de  website anders is aangegeven.  

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde  termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.  

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk,  maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Annet Weelink Design B.V. het in  artikel 2.6 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op  de bank- of girorekening van de klant teruggestort.  

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant  de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de  onderliggende overeenkomst met Annet Weelink Design B.V. te ontbinden. De klant  hoeft hiervoor geen reden op te geven.  

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene  voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en  ongeschonden verpakking, na overleg met Annet Weelink Design B.V., terug te sturen  naar een door Annet Weelink Design B.V. vastgesteld adres. De klant dient in dit geval  zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.  

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant  de overeenkomst met Annet Weelink Design B.V. ingevolge artikel 2.5 van deze  algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Annet Weelink Design deze betalingen  binnen veertien (14) werkdagen nadat Annet Weelink Design B.V. het door de klant  geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. In dit geval zal  Annet Weelink Design B.V. de verzendkosten in mindering brengen op het te  crediteren bedrag.  

2.8. Annet Weelink Design B.V. behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te  weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren,  wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de
schuld van de klant (anders dan die van Annet Weelink Design B.V. of de leverancier  van het artikel) is beschadigd.  

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Annet Weelink  Design B.V. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant  te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Annet Weelink Design B.V.  de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Annet Weelink Design  B.V. heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze  schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.  

Artikel 3 Betalen en verzenden  

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde  omzetbelasting (BTW).  

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij  wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse  prijsverhogingen doorvoert.  

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de  gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling  is mogelijk via iDeal, PayPal of Creditcard.  

3.5 Voor verzending binnen Nederland brengt Annet Weelink Design €6,95  verzendkosten in rekening voor pakketten, boven de €50,- wordt de order gratis  verzonden.  

3.6 Voor bestellingen die als zogenoemde briefpost kunnen worden verstuurd worden  aangepaste verzendkosten berekend.  

3.7 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 3 werkdagen verzonden.  3.8 Alle bestellingen worden verzonden via PostNL, UPS of DHL, bij pakketpost  ontvangt men een track & trace code.  

3.9 Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper aansprakelijk  voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.  

Artikel 4 Privacy  

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Annet Weelink Design B.V., dan worden uw  gegevens opgenomen in het klantenbestand van Annet Weelink Design B.V.. Annet  Weelink Design B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens  niet verstrekken aan derden.  

4.2 Annet Weelink Design B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de website  en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

4.3 Annet Weelink Design B.V. maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat  instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.  

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een  bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling  van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. 

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de
gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Annet Weelink  Design B.V.. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te  houden wat betreft de zaken en diensten van Annet Weelink Design B.V.. De  verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de  toepasselijke wet- en regelgeving.  

4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Annet Weelink  Design B.V. over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van  Annet Weelink Design B.V.. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te  verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.  

Artikel 5 Garanties  

5.1 Annet Weelink Design staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de  overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties,  en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel. 

5.2 De garantietermijn van Annet Weelink Design komt overeen met de  fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1.  nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.  

Artikel 6 Offertes  

6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Annet  Weelink Design B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3  werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Annet Weelink Design slechts nadat deze  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.  

Artikel 7 Overeenkomst  

7.1. Een overeenkomst tussen Annet Weelink Design B.V. en een klant komt tot stand  nadat een bestelling of opdracht door Annet Weelink Design B.V. op haalbaarheid is  beoordeeld.  

7.2 Annet Weelink Design B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van  redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren  onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.  

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties  

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a.  gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Annet  Weelink Design B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen  aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  

Artikel 9 Overmacht  

9.1. Annet Weelink Design B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar  verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging  bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,  overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of  fabrikanten van Annet Weelink Design B.V.. alsmede van hulppersonen, ziekte van  personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

9.3. Annet Weelink Design B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor  haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of  gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst  zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Annet Weelink  Design B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.  

Artikel 10 Communicatie  

10.1 Annet Weelink Design B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor  misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van  bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander  communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Annet Weelink Design B.V., dan  wel tussen Annet Weelink Design B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op  de relatie tussen de klant en Annet Weelink Design B.V..  

Artikel 11 Klachten  

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel  of iedere andere klacht, zullen door Annet Weelink Design B.V. serieus in behandeling  worden genomen.  

11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Annet Weelink Design  B.V..  
11.3. Annet Weelink Design B.V. zal binnen zeven werkdagen de klacht proberen op te  lossen. Annet Weelink Design B.V. zal de klant hierover schriftelijk berichten.  

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten  

12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de  door Annet Weelink Design B.V. geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te  respecteren.  

Artikel 13 Diversen  

13.1 Indien de klant aan Annet Weelink Design B.V. opgave doet van een adres is  Annet Weelink Design B.V. gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het  desbetreffende adres, totdat de klant Annet Weelink Design B.V. een nieuw adres heeft  doorgegeven.  

13.2. Annet Weelink Design B.V. is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van  de klant gebruik te maken van derden.  

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling  

14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Annet Weelink  Design B.V. is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Annet Weelink Design  B.V. en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij  uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.